25, 26 Decembrie, 2018
Iehova, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, şi întăritura mea! - Psalmi 18:2
13 Martie, 2016
„Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” - Evrei 10:23-25
2,3 Ianuarie, 2016
"Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." - Apocalipsa 3:4,5
26, 27 Decembrie, 2015
"Aşa vorbeşte Iehova: Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!" - Ieremia 6:16
8,9 August, 2015
"Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu." - Ioan 17:3
14 Iunie, 2015
"Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii." - Everi 4:12
3 Mai, 2015
"Dumnezeu a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi ..." - Faptele Apostolilor 17:31
12 Aprilie, 2015
"Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi." - Isaia 51:11
2, 3 Ianuarie, 2015
"Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice lucru nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi condamnat."
27, 28 Decembrie, 2014
"Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume."
30 Noiembrie, 2014
"Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou ... legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu."
26 Octombrie, 2014
"Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea. Cuvântul Tău este adevărul!"
6 Iulie, 2014
"Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui." - Iacov 1:25
19, 20 Aprilie, 2014
"Lăudaţi pe Iehova, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!" - Psalmi 117
30 Martie, 2014
Având în vedere semnele, că puterea actuală a naţiunilor nu va scăpa pe nimeni de ziua distrugerii, împreună cu dovada biblică conform cărei timpul care mai rămâne este scurt, oamenilor cugetători li se impune întrebarea: "Ce să facem în timpul care mai rămâne, ca să-l întrebuinţăm în modul cel mai folositor?" Sau cum a spus Petru: "Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă." 2 Petru 3:11
1, 2 Ianuarie, 2014
"Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!" - Psalmi 34:1,3
24 Noiembrie, 2013
Iehova Dumnezeu a avut din toate timpurile o organizație. Organizația Sa este formată din creaturi spirituale, dar și din creaturi umane, care cu toții împreună servesc aceluiași scop de a lăuda pe Creatorul lor.
27 Octombrie, 2013
Ce trebuie să câștige un creștin? Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 3:13 spune "Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!". Câștigând înțelepciunea și priceperea noi putem înțelege scopul lui Dumnezeu și ce însemnă să ne închinăm lui în spirit și în adevăr. "Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu."
10,11 August, 2013
Acum, când perspectivele pentru această lume sunt tot mai pesimiste, pentru persoanele care tânjesc după adevăr, libertate și viaţă în condiţii perfecte, este timpul să se informeze şi să verifice dacă există o cale de scăpare din această situație critică.
14 Aprilie, 2013
"Omul fărădelegii" sau "Fiul pierzării", astfel l-a numit Isus Cristos pe cel care l-a trădat, Iuda Iscarioteanul. Biblia arată în mod profetic că asemenea lui Iuda, la timpul venirii a doua a lui Isus Cristos, va exista o clasă de persoane care vor face o lucrarea asemănătoare împotriva servilor lui Iehova Dumnezeu.
3 Martie, 2013
"Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă." - 1 Timotei 4:16
1, 2 Ianuarie, 2013
Apostolul Pavel ne-a încredințat, pe noi creștinii, de aceea că: “Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea” (1 Petru 1:7).
25, 26 Decembrie, 2012
Sfânta Scriptură, ne face de cunoscut că Iehova este Dumnezeul căuia I se atribuie mântuirea celor ce se tem de El.
25 Noiembrie, 2012
Acest eveniment din viața comunității noastre a dat ocazia, mai ales celor mai tineri să aprecieze îndemnul: „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii un exemplu pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție” (1 Timotei 4:12).
28 Octombrie, 2012
Cu ocazia acestei bucurii spirituale, participanții au apreciat și mai mult însemnătatea Psalmului 83:18, care declară: „Ca să știe că numai Tu, al cărui Nume este Iehova, Tu ești Cel Prea Înalt pe tot pământul”.
August, 2012
"Înţelepciunea de sus, este curată, paşnică, blândă, plină de îndurare şi de roade bune." Iacov 3:17
18 Martie, 2012
Credința reprezintă modul de închinare aprobat de Iehova Dumnezeu, fiind unică și neavând nimic în comun cu nici o formă de religie – Efeseni 4:5. Credința este reprezentată de “ calea îngustă“ care se află în opoziție cu calea religiei care este largă – Matei 7:13,14. Pentru credință, servul lui Dumnezeu este îndemnat să lupte – Iuda 3, și aceasta în timp ce practicanții religiei sunt aceia care persecută pe cei credincioși –Galateni 1:13,14.
10 Martie 2012
"Învaţă-ne a număra zilele noastre ca să căpătăm o inimă înţeleaptă" ne îndeamnă Psalm 90:12.
1,2 Ianuarie, 2012
Aceste zile pe care le-am petrecut Împreună cu siguranță vor rămâne in istoria acestei organizații teocratice a martorilor lui Iehova, a celor care au rămas necompromiși lângă închinarea curată și adevărată.
25, 26 Decembrie, 2011
Cu ajutorul lui Iehova Dumnezeu, noi vom rămâne statornici lângă adevărul său necompromis, așa cum au făcut în toate timpurile credincioșii săi.
27 Noiembrie, 2011
Învăţătura din Romani, capitolul 13, a fost mult timp aplicată greşit. Aplicarea ei nepotrivită a fost de fapt baza pentru doctrina falsă a „dreptului divin al regilor” sau a conducătorilor, spre a domni şi a-i asupri pe oameni. Învăţătura dată aici de apostol nu era destinată omenirii în general, ci pentru folosul Bisericii. Dacă era destinată pentru cei din afara Bisericii, atunci ar însemna că Dumnezeu a judecat popoarele în „timpurile neamurilor”, pe când alte scripturi arată că Dumnezeu a fixat un timp anume pentru judecata omenirii în general. - Fapte 17:31.
16 Octombrie, 2011
Iehova Dumnezeu a prevăzut cu mii de ani înainte criza finală în care se găseşte lumea astăzi. Oamenii au ajuns la o răscruce de drumuri şi pentru a-i avertiza, El a prezis ieşirea spiritelor falsităţii, care îi vor întoarce pe oamenii nepăsători pe calea care duce la nimicire, împreună cu această lume, în teribila catastrofă a Armaghedonului.
7 August, 2011
O lume nouă! Cine o va putea întemeia? Va îndeplini ea așteptările oamenilor sinceri? Va dăinui pe vecie? Răspunsul Sfintelor Scripturi mângâie pe cei care sunt întristaţi din pricina stărilor critice din lume şi linişteşte toate temerile față de viitorul învăluit de întuneric şi nesiguranţă. În același timp el umple de speranţă inimile oamenilor drepţi. Primind această informaţie demnă de încredere, astfel de oameni sunt liniştiţi, fiind asiguraţi că lumea nouă va fi perfectă şi va satisface pe deplin dorinţa inimii lor. Vestea bună este că LUMEA NOUĂ ESTE APROAPE!
12 Iunie, 2011
Ce înseamnă viaţa fără pace? Cine vrea viaţă, chiar viaţă veşnică, fără pace? Nici un om normal. Viaţa fără linişte sau libertate de tulburările care deranjează fac pe cineva să-şi dorească să scape de acestea.
24 Aprilie, 2011
Cei care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, şi îl iubesc, nu vor permite nici unui lucru să se pună între ei şi devotamentul lor neîmpărţit, ascultarea lor deplină faţă de Domnul şi serviciul lor din toată inima pentru el în organizaţia sa. În inima fiecăruia dintre ei este scrisă legea lui Dumnezeu, şi prin mila Sa ei vor asculta de această lege. "Sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Christos, Domnul nostru". - Romani 8:38,39
17 Aprilie, 2011
Cu ocazia zilei de 14 Nissan după calendarul evreiesc și în acest an, 2011, pe data de 17 Aprilie, după calendarul solar, poporul lui Iehova Dumnezeu de pe întreg pământul a împlinit dorința Mântuitorului nostru iubit: "Să faceţi lucrul acesta în amintirea Mea". Aceasta este cea mai importantă zi din viața celor care cheamă numele lui Iehova, ea este singura sărbătoare pe care aceștia o celebrează în conformitate cu Sfânta Scriptură, o dată pe an.
27 Martie, 2011
Isus este cel mai mare exemplu pentru noi, El, care a fost bogat, pentru noi s-a făcut sărac, pentru ca noi să ne putem îmbogăți prin sărăcia Lui; El a suferit, Cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Astfel, faptele mântuitorului nostru, învățăturile Sale, ascultarea față de Tatăl Său, Iehova Dumnezeu, credința în jerfta sa de răscumpărare, toatea acestea să rămână pentru totdeauna în inimile și mintea noastră ca o amintire veșnică.
27 Februarie, 2011
Zi de zi şi oră de oră ne putem ţine în iubirea lui Iehova Dumnezeu, prin ascultare de principiile dreptăţii şi prin iubire crescândă faţă de ele. Trebuie să ne bucurăm în toate experienţele vieţii, în încercările, greutăţile, tristeţile, dezamăgirile ei, nu mai puţin ca în plăcerile ei; prin unele din aceste mijloace - sau chiar prin toate - Iehova Dumnezeu ne învaţă şi ne dă o privire mai clară asupra propriilor noastre lipsuri şi o înţelegere mai clară a acelei legi desăvârşite a libertăţii şi iubirii, stabilită de EL, faţă de care ne cere o deplină şi loială supunere a inimii.
1,2 Ianuarie, 2011
"Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!”- Psalmi 133:1 Iehova are ca țel crearea unei lumi unite. A sosit timpul când acest lucru va avea loc. Va veni Lumea Nouă. Ca să existe o Lume Nouă unificată trebuie să existe un singur conducător peste omenire, și acela în unitate perfectă cu Marele Constructor al Lumii Noi, Iehova Dumnezeu. Acel conducător ales și pregătit de Creator pentru conducerea unei lumi nedivizate este Fiul ascultător și credincios, Cristos Isus.
25,26 Decembrie, 2010
Când noi avem evlavia adevărată cu toate binecuvântările ei, avem motiv să fim mulţumiţi cu tot ce avem. Câştigul pe care îl căpătăm datorită mijloacelor prin care ne menţinem în mod credincios evlavia, se reflectă prin mulţumirea care durează până în viaţa veşnică din lumea nouă. Dumnezeu a avut grijă de Fiul Său Isus, atunci când L-a trimis în această lume. Dacă El n-a lăsat niciodată pe Fiul Său singur, ci tot timpul a fost cu El, pentru a-i purta de grijă, atunci şi noi ne putem aştepta la aceeaşi atenţie din partea lui Dumnezeu, pentru că Isus I-a cerut Tatălui Său să binecuvânteze pe urmaşii săi pe care îi trimite în lume. Având grija lui Dumnezeu, noi putem fi mulţumiţi.
21 Noiembrie, 2010
Adunarea teocratică pentru tineri care a avut loc în orașul Tg Mureș, pe data de 21 Noiembrie 2010, s-a desfășurat în jurul unui subiect de o importanță fundamentală pentru toți creștinii - "Viața lui Isus Cristos"
31 Octombrie, 2010
Trebuie să recunoaştem această realitate tristă. Majoritatea oamenilor sunt nemulţumiţi de toate nedreptăţile şi nelegiuirile ce se săvârşesc pe pământ, suferă de lipsuri şi boli, se tânguiesc disperaţi. Fiecare caută o explicaţie şi o rezolvare la toate aceste stări de lucruri, după capacitatea lui sau după promisiunile liderilor politici şi religioşi. Însă puţini realizează că omul nu mai poate împiedica prăbuşirea acestei lumi, ci singurul care poate interveni cu succes în interesul omenirii este Dumnezeul Atotputernic, prin Fiul Său Isus Cristos.
7,8 August, 2010
Congresul Teocratic Internaţional "Să fie Dumnezeu Adevărat" desfăşurat în Târgu Mureş în zilele de 7 şi 8 August 2010 în onoarea lui Iehova Dumnezeu, a reunit frați și surori din 5 țări: România, Ucraina, Moldova, Ungaria și Italia, împreună cu toți ceilalți frați de peste hotare, care au fost alături de noi prin intermediul Internetului.
6 Iunie, 2010
În viaţa acelora, care urmează învăţăturile lui Christos, are loc o schimbare completă. Lor nu le ia mult timp, până să vadă că este mai bine să asculţi de Dumnezeu, decât de oameni; căci singurul mod de a primi viaţă, este să fi credincios Marelui Dătător al vieţii din ceruri. Aşa cum Dumnezeu a spus, El Însuşi este Salvatorul şi El este singurul care poate da viaţă veşnică şi binecuvântări în Lumea Nouă.
4 Aprilie, 2010
Cât timp a fost pe pământ, Isus Cristos nu a uitat pe Iehova şi nu a căutat să abătă atenţia închinătorilor de la Tatăl Său, atrăgând-o asupra Sa în exclusivitate. El a lăudat și a onorat pe Iehova Dumnezeu în orice situație. De Regele lui Iehova Dumnezeu, Isus Cristos, ne vom aduce aminte mereu, astfel slăvind și onorând pe vecie numele lui Dumnezeu! Baia Mare - 4 Aprilie 2010
28 Februarie, 2010
Oamenii de astăzi, în general, privesc la creaturi, la instituții de stat, organizații politice sau religioase, ca fiind conducătorii lor. Credincioșii din trecut, Moise, David, Iefta, Ghedeon și mulți alții și-au pus încrederea în Iehova Dumnezeu și au lăsat ca El să fie conducătorul lor. Asemenea acestor exemple, cei care astăzi trăiesc într-un spririt unit pentru Împărăția lui Dumnezeu, vor lăsa pe Dumnezeu să fie conducătorul lor. Prin intermediul adunării publice de la Bistrița Năsăud din data de 28 Februarie 2010, a fost transmis același mesaj de supunere față de voința divină: pentru totdeauna vom lăsa pe Iehova Dumnezeu să ne conducă!
10 Ianuarie, 2010
În cinstea lui Iehova, pe data de 10 Ianuarie 2010, la Sighetul Marmației, a avut loc o această adunare cu titlul "Cu hotărâre, să servim pe Dumnezeu!". Noi ne-am hotărât să servim pe Dumnezeul care ne apără şi ne izbăveşte. Indiferent cât timp vom trăi, nu putem şti niciodată de câte ori ne va izbăvi pe fiecare în parte şi pe toţi, ca popor al Său. De aceea, trebuie în orice moment să fim gata să servim cauzei Adevărului Său. Trebuie să fim gata să trăim în pace și unitate pentru Lumea Nouă, trebuie sa iubim dreptatea și să alungăm orice gând străin care nu este de la Dumnezeu. Aşadar, noi trebuie cu hotărâre să înlăturăm toate piedicile care ne stau în cale și să alegem să servim pe Iehova Dumnezeu mai mult decât orice altceva.
1,2 Ianuarie, 2010
Cu ocazia adunării publice de la Târgu Mureș, din 1 și 2 Ianuarie 2010, Dumnezeul nostru Iehova, ne-a oferit un minunat prilej de bucurie alături de toți cei care simt și trăiesc în același spirit al Cuvântului Său. Toți cei prezenți au fost într-un singur gând și pentru totdeauna vor lăsa pe Dumnezeu să vorbească pentru sine, în ciuda împotrivirilor diavolului.
26,27 Decembrie, 2009
Adunarea publică intitulată: "Să vestim Împărăția lui Dumnezeu", din 26,27 Decembrie 2009, orașul Sebeș, a oferit un mesaj care să deschidă inimile tuturor spre a căuta înainte de toate, Împărăția lui Dumnezeu.
22 Noiembrie, 2009
"Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale! Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale." - Psalmi 119:10-13. Împreună cu tinerii care și-au devotat inimile sincer spre a lăuda pe Dumnezeu, am participat la "Adunarea Teocratică pentru tineri" din data de 22 Noiembrie 2009.